Alk

Alca torda

Razorbill

Razorbill

Alken yngler ved fuglefjelde og klippekyster i Nordatlanten og de tilstødende farvande fra østkysten af Nordamerika til Hvidehavet. I Europa yngler arten fra Svalbard i nord til Nordvestfrankrig i syd. De største bestande findes på Island, De Britiske Øer og i Norge. I Østersøen findes der kolonier i den svenske og finske skærgård samt på Græsholm ved Christiansø og på Bornholm (Lyngs 1992). Bestanden på Græsholm blev i 2003 optalt til 775 par (P. Lyngs pers. medd.). Arten er opført på Den danske Rødliste (2004) som næsten truet. De fleste fugle fra de nordlige bestande forlader yngleområdet for at overvintre længere mod syd. Store antal overvintrer i Skagerrak og Kattegat (Skov m.fl. 1995), mens andre trækker længere mod syd til kystnære farvande omkring Frankrig og Den Iberiske Halvø.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Alk

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 4.118
- heraf mærket som unger 7 (0,2%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 311
Antal fugle 9
Genmeldingsandel 0,2%