Almindelig ryle

Calidris alpina

Dunlin

Dunlin

Almindelig ryle har en cirkumpolær yngleudbredelse i de arktiske områder på den nordlige halvkugle. I Europa yngler arten desuden i de nordlige tempererede egne, mod syd til det sydlige England og det nordlige Tyskland. I Danmark er almindelig ryle en fåtallig ynglefugl, primært ved kystlokaliteter i det vestlige Jylland, omkring Limfjorden og på Læsø (Thorup 2004). Arten er opført på Den danske Rødliste (2004) som moderat truet. De danske ynglefugle tilhører den sydlige underart Calidris a. schinzii. Danmark gæstes i træktiden af flere hundrede tusinde ryler af den nordlige underart C. a. alpina, som yngler i de arktiske områder. Den danske del af Vadehavet er af meget stor betydning som fældnings- og fourageringslokalitet for arten (Meltofte m.fl. 1994). Almindelig ryle overvintrer bl.a. langs kysterne af Vesteuropa og Vestafrika samt omkring Middelhavet.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Almindelig ryle

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 4.173
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 1196
Antal fugle 1
Genmeldingsandel 0,0%