Blishøne

Fulica atra

Eurasian Coot

Eurasian Coot

Blishønen yngler i de fleste typer af søer og moser over det meste af Europa, mod nord til det vestlige Norge, det centrale Sverige og det sydlige Finland. De største europæiske bestande findes i Rusland og det østlige Europa samt i Holland og Frankrig. Blishønen er en almindelig ynglefugl i hele Danmark, dog mest almindelig i den østlige del. Den danske bestand er estimeret til 20.000 par og har gennem de sidste tyve år været relativ konstant. I det meste af Europa er blishønen standfugl eller delvis trækfugl, mens fuglene i de nordlige og østlige bestande primært er trækfugle. I Danmark er arten en almindelig træk- og vintergæst, som uden for yngletiden ofte træffes i store, tætte flokke i større lavvandede søer og fjorde. I milde vintre er der talt op til 200.000 blishøns i de danske farvande (Bregnballe m.fl. 2003).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Blishøne

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 2.665
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 1950
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%