Brushane

Philomachus pugnax

Ruff

Ruff

Brushanens yngleudbredelse er begrænset til Nordeuropa og det nordlige Sibirien til Beringsstrædet mod øst. Langt størstedelen af bestanden findes i Sibirien, mens de største bestande i Europa træffes i Rusland, Sverige, Finland og Norge. I Danmark er arten efterhånden en fåtallig ynglefugl med de største bestande på Tipperne i Ringkøbing Fjord og Vejlerne i Thy. Arten er opført på Den danske Rødliste (2004) som moderat truet. Brushanen er almindelig som trækgæst i Danmark, primært om foråret i maj og i mindre antal om efteråret fra sidst i juni til september (Meltofte 1993). De europæiske og sibiriske ynglefugle overvintrer primært i Afrika syd for Sahara og i mindre grad ved Middelhavet.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Brushane

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 328
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 299
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%