Dværgterne

Sterna albifrons

Little Tern

Little Tern

Europas mindste terneart, dværgternen, yngler fra Irland og østover til det centrale Asien (Cramp 1985). Arten findes desuden i Afrika, Østasien og Australien (del Hoyo m.fl. 1996). I Europa er yngleudbredelsen relativt spredt med bestande fra Sydskandinavien og Finland i nord til Middelhavet i syd. De største europæiske ynglebestande findes i Italien, Spanien, Ukraine og på De Britiske Øer. I Danmark yngler dværgternen spredt og fåtalligt i kolonier ved kystlokaliteter over det meste af landet samt sjældent ved større, lavvandede søer med maritimt præg i indlandet. Den danske bestand er i perioden 1998-2003 anslået til gennemsnitligt 410 ynglepar, og vurderes nu, efter kraftig nedgang, at være relativt stabil (Grell m.fl. 2004). De europæiske dværgterner er trækfugle og overvintrer langs Vestafrikas kyst fra Mauritanien til Ghana.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Dværgterne

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 2.514
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 1193
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%