Fiskeørn

Pandion haliaetus

Osprey

Osprey

Fiskeørnen lever næsten udelukkende af fisk, og arten findes udbredt over det meste af verden i områder med gode fiskemuligheder ved søer og floder samt visse steder ved kysten. Arten er hovedsagelig trækfugl: yngleområderne findes primært i tempererede områder, mens vinterudbredelsen dækker hovedparten af de subtropiske og tropiske områder. For nordeuropæiske fugle foregår trækket til Afrika over en bred front mod sydvest, og fiskeørnen krydser større havområder i højere grad end andre store rovfugle. I Europa er arten gået markant tilbage siden 1800-tallet, og hovedparten af bestanden findes nu i Sverige og Finland. Disse fugle har vinterkvarter i Vestog Centralafrika syd for Sahara. Det er især fugle fra disse bestande, som gæster Danmark, mens arten kun meget sjældent yngler her i landet. Fra de senere år er der kun sikre oplysninger om et enkelt ynglepar, der har ynglet i en årrække siden 1994 (Grell m.fl. 2004). Adskillige fugle ses hvert år i sommerperioden, men disse er formentlig yngre ikke-ynglende fugle fra skandinaviske/ finske bestande. De yngre fugle trækker sædvanligvis ikke helt tilbage til yngleområdet i deres første sommer, men oversomrer syd herfor (Fransson & Pettersson 2001). Fiskeørnen trækker hovedsagelig om dagen, og arten ses almindeligt i træktiden i aprilmaj og august-september (ungfuglene ca. tre uger efter de voksne fugle).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Fiskeørn

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 2
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 36
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%