Grågås

Anser anser

Greylag Goose

Greylag Goose

Grågåsen er udbredt i det nordlige og østlige Europa og videre østpå gennem det centrale Asien. De største europæiske bestande findes på Island og De Britiske Øer, i det nordvestlige og centrale Europa samt i det sydlige Skandinavien. Den nordvesteuropæiske bestand, som ikke inkluderer de britiske og islandske bestande, er vokset fra omkring 30.000 i 1970’erne til omkring 200.000 i 1991 (Nilsson m.fl. 1999). I Danmark er grågåsen en almindelig ynglefugl med tyngdepunkt på Øerne og i det sydøstlige Jylland. Desuden er der en stor bestand på mere end 1.000 ynglepar i Vejlerne. I alt anslås den danske ynglebestand til 4.000 ynglepar. Fra sidst i juli til slutningen af oktober er Danmark vært for et stort antal rastende grågæs, et antal der er vokset fra omkring 15.000 i 1970’erne til 95.000 i 2000 (Bregnballe m.fl. 2003). Den nordvesteuropæiske bestand overvintrer primært i Holland og Spanien (Nilsson m.fl. 1999). I milde vintre er der talt op til 16.000 grågæs i Danmark (Pihl m.fl. 2001).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Grågås

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 5.044
- heraf mærket som unger 33 (0,7%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 5941
Antal fugle 25
Genmeldingsandel 0,5%