Havesanger

Sylvia borin

Garden Warbler

Garden Warbler

Havesangeren er en udpræget trækfugl. Arten yngler over det meste af Europa samt i Vestsibirien, mens overvintringsområdet ligger i Afrika syd for Sahara. Vesteuropæiske fugle overvintrer primært i Vest- og Centralafrika. Fugle fra østligere bestande overvintrer længere mod øst og syd. Havesangeren yngler almindeligt i hele Danmark i krat- og skovbiotoper, dog sjældent i lukket skov. I yngletiden spises hovedsagelig insekter, mens føden resten af året mest består af plantemateriale, især bær. Europæiske fugle trækker generelt direkte mod syd til overvintringsområderne, og trækket foregår om natten. Havesangeren ankommer normalt til landet fra lidt ind i maj, og de sidste fugle ses i september. Skandinaviske ynglefugle trækker gennem landet i maj-juni og august-september.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Havesanger

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 33.858
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 1563
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%