Havterne

Sterna paradisaea

Arctic Tern

Arctic Tern

Havternen har en cirkumpolær yngleudbredelse i de arktiske og tempererede egne på den nordlige halvkugle (Cramp 1985). I Europa yngler arten på De Britiske Øer og i Holland, Nordtyskland, Skandinavien, Finland, Nordrusland og De Baltiske Lande. De største europæiske bestande findes i Island, på De Britiske Øer og i Finland. I Danmark yngler havternen i kolonier ved kysterne over det meste af landet, og den er som ynglefugl den talrigeste af ternearterne. Havternen er i Danmart tillige en hyppig trækgæst med kulmination omkring månedsskiftet juli-august og om foråret i april-maj. De vestpalæarktiske havterner overvintrer primært i havområderne omkring Sydafrika og Antarktis. Grønlandske og nordvestamerikanske havterner krydser ofte Atlanterhavet og følger de vestpalæarktiske fugle mod syd (Lyngs 2003). Havternens træk er på den måde ganske enestående, idet en del af bestandene flyver fra pol til pol og således udfører det længste træk, der er kendt for nogen fugleart.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Havterne

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 8.154
- heraf mærket som unger 10.538 (129,2%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 2147
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%