Høgesanger

Sylvia nisoria

Barred Warbler

Barred Warbler

Høgesangeren yngler i Europa fra det sydøstligste Norge, Tyskland og Norditalien og Balkan østover til Mongoliet. Arten overvintrer i Østafrika, næsten udelukkende i Kenya, og overvintringsområdet er således langt mindre end yngleområdet. I Danmark fandtes arten i slutningen af 1800-tallet som ynglefugl over hele landet, men den er gået markant tilbage og kan formentlig ikke længere regnes som regelmæssig ynglefugl. Høgesanger er opført på Den danske Rødliste (2004) som kritisk truet. De sidste ynglesteder har været i landets sydøstlige egne. Arten var i Danmark især knyttet til kystnære overdrev, oftest i selskab med rødrygget tornskade. Høgesangeren er en sjælden men regelmæssig trækgæst i Danmark både forår (slutningen af maj til juni) og efterår (augustoktober). Trækket foregår om natten. Føden består overvejende af insekter, men om efteråret tages også en stor del bær. Europæiske fugle trækker mod sydøst til Mellemøsten, før de drejer syd mod østafrika. En del fugle ses dog nordvest for udbredelsesområdet om efteråret (modsat normaltrækretningen), blandt andet i Skotland og på Island og Færøerne. Danske efterårsfund blandt andet fra den jyske vestkyst er formentlig fugle på sådant omvendt træk.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Høgesanger

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 281
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 9
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%