Huldue

Columba oenas

Stock Dove

Stock Dove

Hulduen er i Danmark en fåtallig ynglefugl, der primært yngler i ældre løvskove øst for israndslinjen samt ved vestkysten, enten i redekasser, i træer med naturlige huller eller i sortspættehuller. I de sidste 30 år har arten været i fremgang i Danmark og Slesvig-Holsten, og den er begyndt at yngle på en lang række nye lokaliteter (Berndt m.fl. 2002). Den danske bestand er estimeret til 800-1.000 par. Uden for Danmark er hulduen udbredt over det meste af Europa, mod nord dog kun til de sydligste egne af Norge, Sverige og Finland. Den absolut største europæiske bestand findes på De Britiske Øer. De nord- og centraleuropæiske bestande er trækfugle, som overvintrer i det sydlige Frankrig og på Den Iberiske Halvø, mens bestandene på De Britiske Øer og i Vest- og Sydeuropa overvejende er standfugle. Hulduen er en sjælden vintergæst i Danmark.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Huldue

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 6.141
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 335
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%