Hvepsevåge

Pernis apivorus

European Honey-buzzard

European Honey-buzzard

Hvepsevågen er i Danmark primært knyttet til ældre løvskov især på Øerne og i Østjylland. Hvepse udgør hovedparten af føden, men andre insekter, frøer og fugleunger indgår også (Meltofte & Fjeldså 2002). Arten yngler over det meste af Europa, og de europæiske bestande overvintrer i tropisk Vestog Centralafrika. Mange af hvepsevågerne bliver formentlig i vinterkvarteret i deres første sommer. Landets østlige egne passeres af skandinaviske fugle både forår og efterår, og visse forår, primært med varme østlige vinde, ses der et betydeligt træk ved Skagen. Om efteråret trækker de gamle fugle (hunner før hanner (Hake m.fl. 2003)) sydpå fra midten af august med kulmination i slutningen af august, 2-3 uger tidligere end ungfuglene. De gamle fugle trækker meget koncentreret via Gibraltar, mens de unge fugles træk er mere spredt. De gamle fugle trækker til Afrika på godt en måned, formentlig direkte til et i forvejen kendt overvintringsområde, mens de yngre fugle er næsten 2 måneder undervejs (Hake m.fl. 2003). Om foråret passerer trækkende fugle landet i maj og starten af juni.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Hvepsevåge

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 28
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 26
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%