Islandsk ryle

Calidris canutus

Red Knot

Red Knot

Islandsk ryle yngler på den tørre tundra i de højarktiske egne af Sibirien, Grønland og Canada, og arten udfører et af de længste non-stop træk, der er kendt for en vadefugl. Den sibiriske ynglebestand af underarten canutus overvintrer i tropisk Vestafrika og trækker gennem Danmark i juli-september og igen om foråret fra først i maj til først i juni (Meltofte 1993). De grønlandske og canadiske ynglebestande af underarten islandica overvintrer i Vesteuropa og forekommer stort set året rundt i Danmark, især i Vestjylland (Meltofte 1993). For begge underarter er Vadehavet af international betydning som raste-, fældnings- og fourageringslokalitet, og der kan om foråret opholde sig flere hundrede tusinde fugle på de blotlagte sand- og mudderflader mellem Holland og Danmark (Meltofte m.fl. 1994).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Islandsk ryle

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 357
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 49
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%