Knopsvane

Cygnus olor

Mute Swan

Mute Swan

Knopsvanen er udbredt over det meste af det vestlige og centrale Europa med den største bestand på De Britiske Øer. Knopsvanens europæiske nordgrænse løber gennem det sydøstlige Norge og det mellemste Sverige til de sydligste skærgårdsområder i Finland. Knopsvanen er desuden udbredt fra det sydøstlige Europa gennem Sortehavet, Det Kaspiske Hav og Kasakhstan. I midten af 1920’erne var knopsvanen stort set udryddet som ynglefugl i Danmark, men antallet voksede kraftigt efter fredningen i 1926. I dag yngler knopsvanen over det meste af landet, talrigest på Øerne. De første knopsvanekolonier sås i Danmark midt i 1950’erne (Andersen-Harild 1978), og i dag yngler over halvdelen af den danske bestand i kolonier. De danske farvande huser store koncentrationer af knopsvaner både om sommeren under svingfjersfældningen og om vinteren (Andersen-Harild 1971a, Pihl m.fl. 2001).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Knopsvane

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 43.751
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 658
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%