Krikand

Anas crecca

Eurasian Teal

Eurasian Teal

Krikanden har en vidtstrakt udbredelse i det nordlige Europa, Asien og Nordamerika. I Danmark er arten en fåtallig ynglefugl med en anslået ynglebestand midt i 1990’erne på 300 par (Grell 1998). Arten er opført på Den danske Rødliste (2004) som næsten truet. De nordlige og østlige bestande er trækfugle, og fuglene fra Nordeuropa inkl. det vestlige Rusland overvintrer i det vestlige og sydlige Europa. I Danmark optræder krikanden talrigt om efteråret, hvor trækgæster benytter de danske søer og lavvandede kyster som raste- og fourageringsområder. Krikænder på træk passerer Danmark fra midten af juli til november og igen fra slutningen af februar til midten af maj.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Krikand

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 3.507
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 2422
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%