Lille fluesnapper

Ficedula parva

Red-breasted Flycatcher

Red-breasted Flycatcher

Lille fluesnapper yngler kun i Europa fra Tyskland i et bredt bælte østover til Ural, hvor den afløses af en nærtstående art. Arten overvintrer som en af de få langttrækkende småfugle i Indien, og europæiske bestande trækker således om efteråret mod østsydøst. Arten findes i åben, ældre løvskov, og føden består fortrinsvis af insekter. I Danmark er den en sjælden og uregelmæssig ynglefugl, og landet ligger på vestgrænsen af artens udbredelsesområde. En del fugle ses nordvest for udbredelsesområdet om efteråret (modsat normaltrækretningen), blandt andet regelmæssigt i Skotland og på Englands østkyst. Hovedparten af de fugle, der optræder i Danmark om efteråret, formodes at være et resultat af et sådant omvendt træk, mens de fleste forårsfugle formentlig er fugle på forlænget træk. Trækgæster ses i Danmark fra midt i maj til starten af juni, og igen i august-oktober. Hovedparten af fuglene ses på Christiansø.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Lille fluesnapper

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 744
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 36
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%