Lille lappedykker

Tachybaptus ruficollis

Little Grebe

Little Grebe

Lille lappedykker er en almindelig ynglefugl i søer og moser over det meste af Danmark. Arten er udbredt over det meste af Europa, hvor Danmark ligger på nordgrænsen af udbredelsesområdet. Uden for Europa er arten udbredt med andre underarter i Afrika og Sydasien. I Danmark forlader fuglene i sensommeren ynglelokalitererne for at fælde på uforstyrrede lokaliterer i ferske vande og ved beskyttede kyster - ofte i større ansamlinger (Henriksen 2001). De videre trækbevægelser er meget afhængige af vinterens strænghed, og i milde vintre forbliver flere fugle nær yngleområderne. Vinterbestanden i Danmark er anslået til 3.000 fugle (Henriksen 2004).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Lille lappedykker

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 15
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 9
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%