Mosehornugle

Asio flammeus

Short-eared Owl

Short-eared Owl

Mosehornuglen er en sjælden ynglefugl i Danmark, med en bestand på 5-11 par i 1998- 2003, og arten er opført på Den danske Rødliste (2004) som sårbar. Den yngler på strandenge og hedemoser, i ådale og på mindre øer (Grell m.fl. 2004). Mosehornuglen er vidt udbredt fra Vesteuropa gennem Rusland til Stillehavet, samt i Nord- og Sydamerika. Artens europæiske udbreddelse er pletvis, især i Syd- og Mellemeuropa. Flest ynglepar findes i Rusland, Finland, Norge, Sverige og på De Britiske Øer. I Danmark er mosehornuglen en almindelig træk- og vintergæst. Fugle fra de nordlige bestande er trækfugle. Mosehornugler fra Europa overvintrer i Mellem- og Sydeuropa, i Nordafrika og i tropisk Afrika umiddelbart syd for Sahara. Mosehornuglen benytter ofte forskellige ynglelokaliteter fra år til år (Mikkola 1983). Mosehornuglen er mere dagaktiv end de øvrige danske uglearter.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Mosehornugle

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 20
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 9
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%