Munk

Sylvia atricapilla

Eurasian Blackcap

Eurasian Blackcap

Munken har en primært europæisk yngleudbredelse, som strækker sig ind i Vestsibirien og Nordafrika, Arten har et kompliceret trækmønster, og visse bestande kan karakteriseres som lang-distance trækfugle, mens andre er standfugle. Arten overvintrer i Vestafrika, Østafrika, Nordafrika og Europa. Inden for udbredelsesområdet findes flere populationer med relativt klart adskilte overvintringsområder. Nordlige og østlige bestande er trækfugle, mens fugle fra Syd- og Vesteuropa antagelig trækker kortere, jo sydligere de yngler. Her er således tale om et “oversprings- mønster” (se kap. 4). For de nordlige og østlige bestande går en rimelig klart defineret trækdeler langs ca. 12ºØ (Sjælland), idet fugle vest herfor trækker sydvest mod Den Iberiske Halvø og overvintrer i Nordvest- eller Vestafrika syd for Sahara, mens fugle øst herfor trækker mod Cypern og Mellemøsten og overvintrer i Østafrika. Et stigende antal munke overvintrer i Nordvesteuropa (Berthold & Terrill 1988), og forsøg indikerer, at udviklingen af denne nye trækstrategi skyldes stærk selektion for en nordvestlig trækretning i centraleuropæiske bestande (Berthold m.fl. 1992, Helbig m.fl. 1994). Munken yngler meget almindeligt i de fleste skovtyper i hele Danmark, og modsat den nærtbeslægtede havesanger, også i mere lukket skov. Munken er gået markant frem i de senere år, således at der nu yngler 2-3 gange så mange munke som i begyndelsen af 1970’erne. Munken lever i yngletiden hovedsagelig af insekter, mens føden resten af året for en stor dels vedkommende er plantemateriale, især bær. Munken ankommer normalt til landet fra sidste halvdel af april, 2-3 uger før havesangeren, og de sidste fugle ses i oktober.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Munk

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 65.897
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 2679
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%