Sivsanger

Acrocephalus schoenobaenus

Sedge Warbler

Sedge Warbler

Sivsangeren yngler over det meste af Europa, dog ikke på den Iberiske Halvø, og i Vestsibirien, og hele bestanden overvintrer i Afrika. For europæiske fugle foregår trækket antagelig parallelt over en bred front, med en overvejende sydlig trækretning. Sivsangeren lever hovedsagelig af insekter, og før trækket opbygger fuglene store fedtreserver hovedsagelig ved at fouragere på blommebladlus, der findes talrigt i rørskove netop i artens hovedtrækperiode. Herefter forløber trækket til vinterkvarteret tilsyneladende ret hurtigt. Arten findes i den mere tørre rørsump med pile- og birketræer og kraftigt dække af græs eller urter, og hvor bunden sjældent er vanddækket. Den er udbredt ret fåtalligt over det meste af landet. Arten er gået kraftigt tilbage siden 1960’erne både i Danmark og over det meste af Nordvesteuropa, formentlig både på grund af biotopændringer i yngleområdet og tørke i overvintringsområdet. Arten er nattrækker, som normalt ankommer til landet fra sidste halvdel af april, mens de sidste fugle ses i oktober. Hovedtrækket af skandinaviske fugle forløber i maj og starten af juni og igen i august-september.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Sivsanger

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 8.360
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 660
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%