Sølvmåge

Larus argentatus

Herring Gull

Herring Gull

I Danmark yngler sølvmågen i kolonier, især på øer og holme i fjorde og ved lavvandede kyster. Den danske bestand voksede kraftigt i løbet af 1900-tallet og blev i slutningen af 1990’erne estimeret til 55.000-58.000 ynglepar. Uden for yngletiden er sølvmågen almindelig ved kysten samt ved søer i indlandet. Sølvmågerne lever i høj grad af rester og affald fra det moderne samfund, hvor de finder føde i havne, på lossepladser eller ved fiskekuttere. Sølvmågen yngler ved de fleste af Nordvesteuropas kyster samt i indlandet fra Finland gennem det nordlige Rusland. I Europa er sølvmågen en almindelig ynglefugl med de største bestande på De Britiske Øer og i Norge, Frankrig, Sverige, Holland, Rusland og Danmark. Arten er opdelt i en række underarter, og systematikken er kompleks. Fuglene i de vesteuropæiske bestande er hovedsagelig stand- eller strejffugle, mens fugle fra nordligere egne trækker over betydelige afstande. Østersøen og Nordsøen er vigtige overvintringsområder for arten (Rose & Scott 1997, Durinck m.fl. 1994, Skov m.fl. 1995).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Sølvmåge

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 117.288
- heraf mærket som unger 256 (0,2%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 19360
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%