Sorthalset lappedykker

Podiceps nigricollis

Black-necked Grebe

Black-necked Grebe

Sorthalset lappedykker er i Danmark en ret fåtallig ynglefugl, som yngler i kolonier. Arten trives normalt kun i nydannede søer, hvor den slipper for fødekonkurrence fra fisk, og skifter derfor ofte ynglelokalitet (Fjeldså 2004). Danmark udgør nordvest- grænsen for den europæiske yngleudbredelse, og arten ses kun sjældent på træk (Jakobsen 1988). For fjerfældning og overvintring er sorthalset lappedykker meget afhængig af saltsøer med store mængder smådyr (Fjeldså 2004). Uden for yngletiden er der store forekomster i Mellemøsten, mens der i Middelhavsområdet kun ses under 1.000 fugle i enkelte kystlaguner (Fjeldså 2004). Der er for nyligt opstået et lille vinterkvarter i Rhindeltaet. De vestlige bestande menes hovedsagelig at overvintre ved kyster, saltsøer og laguner i det vestlige Europa samt Middelhavsområdet inklusive Adriaterhavet. Modsat andre lappedykkere trækker arten meget hurtigt væk fra yngleområdet til egnede fældelokaliteter.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Sorthalset lappedykker

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 6
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 7
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%