Sortterne

Chlidonias niger

Black Tern

Black Tern

Sortternen er, modsat de øvrige danske ternearter, knyttet til ferskvandslokaliteter, hvor den yngler i kolonier på våde enge, søer og moser. Arten yngler i Nordamerika samt fra Vesteuropa til det centrale Rusland. De største europæiske bestande findes i Østeuropa, mens bestandene er relativt små i Vest- og Mellemeuropa. I hele Vesteuropa er arten gået voldsomt tilbage siden 1970’erne. Sortternen er i dag en meget fåtallig ynglefugl i Danmark med under 100 ynglepar, og arten er opført på Den danske Rødliste (2004) som moderat truet. De europæiske bestande er trækfugle som primært overvintrer ud for Vestafrika.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Sortterne

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 13
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 9
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%