Splitterne

Sterna sandvicensis

Sandwich Tern

Sandwich Tern

Splitternen yngler ved Atlanterhavskysten af Nordog Sydamerika og i Europa. I Europa er arten udbredt på De Britiske Øer, i Holland, Tyskland og Danmark samt i det sydlige Østersøområde. Desuden findes bestande ved Middelhavet, Sortehavet og Det Kaspiske Hav. De største vesteuropæiske bestande findes på De Britiske Øer, i Tyskland og Holland. Splitternerne foretrækker ubeboede øer og holme og yngler oftest sammen med hættemåger, hvor de nyder godt af mågernes aggressive forsvar. Den danske bestand tilhører de nordligste i Europa og tæller 4.000- 5.000 ynglepar. Splitternens kolonier findes spredt over det meste af landet med de største kolonier i Nord- og Vestjylland. Den danske bestand gik voldsomt tilbage fra 1950’erne til 1970’erne (Dybbro 1976), men er nu formentlig relativt stabil. De europæiske splitterner er trækfugle og overvintrer primært langs vestkysten af Afrika, og i mindre omfang, i Sydvesteuropa.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Splitterne

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 48.571
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 6250
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%