Stenpikker

Oenanthe oenanthe

Wheatear

Wheatear

Stenpikkeren yngler næsten cirkumpolart, fra det østlige Canada og Grønland til det meste af Europa og østover til Østsibirien og Alaska. Hele bestanden trækker til overvintringsområder i Afrika syd for Sahara. De danske ynglefugle tilhører underarten O. o. oenanthe, der trækker sydvest mod et overvintringsområde i Vestafrika. Fugle af underarten O. o. leucorhoa, der yngler i det østlige Canada, i Grønland og på Island og formentlig overvintrer i det vestligste Vestafrika, besøger landet fåtalligt på træk, men denne underarts trækforhold er dårligt kendt. Stenpikkeren er knyttet til det helt åbne land, hvor dens føde, primært insekter, især findes i stenede områder med begrænset vegetation. Arten forekommer fåtalligt, spredt over hele landet. Bestanden er formentlig gået tilbage i det meste af 1900-tallet, og arten er forsvundet fra mange indlandslokaliteter i Jylland. De første fugle ankommer til Danmark fra april, og de sidste forlader landet i slutningen af oktober. Trækket foregår mest om natten, men dagtræk ses også.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Stenpikker

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 480
- heraf mærket som unger 123 (25,6%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 23
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%