Stenvender

Arenaria interpres

Ruddy Turnstone

Ruddy Turnstone

Stenvenderen har en cirkumpolær yngleudbredelse i den arktiske zone - en udbredelse, der dog i Skandinaven går længere mod syd indtil Danmark. De største europæiske ynglebestande findes langs Norges vestkyst og ved Østersøkysten af Sverige og Finland. I Danmark er arten en yderst fåtallig ynglefugl, som kun yngler fast på Rønnerne ved Læsø. Arten er opført på Den danske Rødliste (2004) som sårbar. Stenvenderen er langdistancetrækker, og som trækgæst er den almindelig i Danmark, både om efteråret fra slutningen af juli til november, og om foråret primært i maj (Meltofte 1993). Stenvenderen overvintrer langs Afrikas og Vesteuropas kyster.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Stenvender

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 625
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 54
Antal fugle 3
Genmeldingsandel 0,5%