Stor kobbersneppe

Limosa limosa

Black-tailed Godwit

Black-tailed Godwit

I Danmark yngler stor kobbersneppe især på strandenge og i marskområder i Vestjylland og ved Limfjorden samt spredt i den østlige del af landet. Den danske bestand er anslået til 600-800 ynglepar, og arten er opført på Den danske Rødliste (2004) som næsten truet. Som ynglende er stor kobbersneppe udbredt fra Vesteuropa gennem Rusland til Stillehavet. Den største europæiske bestand findes i Holland, og artens hovedudbredelse ligger syd og øst for Danmark i Centralog Østeuropa. De europæiske fugle overvintrer især i Sahelzonen syd for Sahara, mens den vest- og sydeuropæiske vinterbestand sandsynligvis domineres af islandske fugle (Cramp & Simmons 1983, Gilissen m.fl. 2002).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Stor kobbersneppe

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 99
- heraf mærket som unger 2 (2,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 65
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%