Stor skallesluger

Mergus merganser

Common Merganser

Common Merganser

Stor skallesluger er i Danmark en sjælden ynglefugl, som næsten udelukkende yngler ved de østvendte kyster i Sydsjælland, på Møn og Nordøstfalster samt ved Als og Lillebælt. Den danske bestand er anslået til 30-45 par (Grell m.fl. 2004), og arten er opført på Den danske Rødliste (2004) som næsten truet. Uden for Danmark yngler stor skallesluger i det nordlige Europa, det nordlige Asien og det nordlige Nordamerika. Her i landet er stor skallesluger en almindelig gæst i vinterhalvåret, og de indre danske farvande er vigtige overvintringsområder for den nordvesteuropæiske bestand (Laursen m.fl. 1997). En stor del af de nordeuropæisk hanner trækker om efteråret til Tanaelven i det aller nordligste Norge (Wernham m.fl. 2002).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Stor skallesluger

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 60
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 32
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%