Strandskade

Haematopus ostralegus

Eurasian Oystercatcher

Eurasian Oystercatcher

Strandskaden yngler ved Nordvesteuropas kyster og i indlandet på græssletterne fra Ukraine til det sydvestlige Sibirien. De største europæiske bestande findes i Holland og på De Britiske Øer. I Danmark yngler strandskaden primært ved kysterne over hele landet og desuden på lokaliteter i indlandet, og arten er blandt vore almindeligst ynglende vadefugle. Ynglefuglene fra Rusland, De Baltiske Lande og Skandinavien er trækfugle, mens kun en del af fuglene fra de sydligere bestande forlader yngleområderne om vinteren. Strandskaderne fra Nordeuropa overvintrer primært langs Nordvesteuropas tidevandskyster. I Danmark er Vadehavet af international betydning som raste- og overvintringsområde for arten (Meltofte m.fl. 1994).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Strandskade

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 1.439
- heraf mærket som unger 1.233 (85,7%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 1300
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%