Sydlig nattergal

Luscinia megarhynchos

Common Nightingale

Common Nightingale

Sydlig nattergal er nært beslægtet med almindelig nattergal L. luscinia, og danske observationer er hovedsagelig af syngende fugle eller fugle fanget i forbindelse med ringmærkning. Arten yngler i Europa og videre østover til steppeområderne i Turkestan. Nordgrænsen for udbredelsen ligger lige syd for Danmark. Arten overvintrer i Afrika syd for Sahara. Europæiske fugle trækker mod sydvest tidligt på efteråret (august til september) til overvintringsområder i Vestafrika og østpå til Uganda. Ankomst til yngleområdet om foråret sker fra april til maj, med ankomst lidt tidligere end almindelig nattergal. I Danmark er sydlig nattergal en regelmæssig trækgæst om foråret (sjælden om efteråret), men er formentlig kun uregelmæssig som ynglefugl. Flest ynglefugle er fundet i det sydlige Jylland, hvor arten muligvis er under indvandring (Frich & Thorup 2004). Arten trækker om natten.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Sydlig nattergal

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 38
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 5
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%