Toppet lappedykker

Podiceps cristatus

Great Crested Grebe

Great Crested Grebe

I Danmark er toppet lappedykker en almindelig ynglefugl i både store og små fiskerige søer samt i fjorde og ved lavvandede kyster. Arten yngler over det meste af Europa og Asien, samt i Australien og New Zealand og enkelte steder i Afrika. Efter yngletiden forlader mange af fuglene ynglepladserne for at samles for fjerfældning på særligt gunstige lokaliteter ved større søer og langs kysten (Meltofte 1996). I Europa forlader mange af de nordlige og østlige bestande, og således også en stor del af den danske, deres yngleområder om vinteren. Det er påvist, at der for de nordeuropæiske bestande er sket store skift i brugen af de vigtige vinterkvarterer (Adriaensen m.fl. 1993). Således tager færre fugle i dag til Schweiz, mens antallet, der overvintrer i kanalegnene, er vokset. Efter 1960 er der også etableret vinterområder i det sydlige østersøområde.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Toppet lappedykker

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 22
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 19
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%