Toppet skallesluger

Mergus serrator

Red-breasted Merganser

Red-breasted Merganser

Toppet skallesluger er en almindelig ynglefugl i Danmark, hvor den næsten udelukkende yngler ved kysterne. Skandinavien udgør artens hovedudbredelsesområde i Europa, og den relativt store bestand i Danmark er blandt de sydligste. Nord for Danmark yngler arten også hyppigt inde i landet. Toppet skallesluger yngler desuden i de nordlige egne af Asien og Nordamerika. Der blev talt mange fældende fugle i de danske farvande, specielt i Limfjorden, sidst på sommeren i 1970’erne. De store flokke synes dog forsvundet i slutningen af 1980’erne (Laursen m.fl. 1997). Limfjorden, Smålandshavet og Det Sydfynske Øhav er vigtige træk- og overvintringsområder for de europæiske bestande (Laursen m.fl. 1997).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Toppet skallesluger

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 124
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 91
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%