Vendehals

Jynx torquilla

Eurasian Wryneck

Eurasian Wryneck

Vendehalsen adskiller sig fra de øvrige europæiske spættearter ved at være en trækfugl. Vendehalsen er vidt udbredt i Europa og Asien, mod øst til Japan og mod syd til Nordafrika. De største europæiske bestande findes i Rusland, Italien, Ungarn og Ukraine. Den vesteuropæiske ynglebestand er gået kraftigt tilbage de seneste årtier, bl.a. i Skandinavien og Finland (Østergaard 2003, Birdlife International 2004). I Danmark er vendehalsen en fåtallig ynglefugl, koncentreret i Midt- og Vestjylland. Den har tilsyneladende aldrig været en talrig ynglefugl her i landet, senest er bestanden anslået til 30-50 par i gode år (Dybbro 1976, Grell m.fl. 2004). Arten er opført på Den danske Rødliste (2004) som moderat truet. Vendehalsen er en almindelig trækgæst i Danmark, talrigst om foråret. Arten overvintrer i Afrika, Indien og Indokina samt fåtalligt omkring Middelhavet og i Mellemøsten. Vendehalsen trækker normalt om natten og som regel enkeltvis.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Vendehals

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 2.461
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 141
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%